Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Kurzy vedou zkušení lektoři

Mgr. Michal Čermák

lektor kurzů o veřejných zakázkách

Lektor je v současné době aktivním zadavatelem veřejných zakázek na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT v Praze, působí jako auditor zadávacích řízení. Podílí se na zadávání veřejných zakázek s obzvláště složitými předměty plnění pro ministerstva a ústřední orgány státní správy. Je konzultantem pro zadavatele v případech protiprávně vyměřených korekcí dotací.

JUDr. Kateřina Čuhelová

lektorka kurzů pro soudní znalce

Lektorka je soudkyně Krajského soudu v Brně, kde  aktuálně působí na pozici předsedkyně senátu. Specializuje se mj. na předběžná opatření ve věcech domácího násilí. Je autorkou řady článků na téma domácího násilí. Na dané téma přednášela např. pro Justiční akademii.

JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

lektorka kurzů z oblasti mezinárodního práva

Lektorka působí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně jako odborná asistentka na Katedře mezinárodního a evropského práva. Oblasti mezinárodního rozhodčího řízení se věnuje dlouhodobě.

JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D.et Ph.D.

lektor kurzů pro soudní znalce

Vyučující na Právnické a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Vyučuje např. předmět Právní postavení znalců a právní úprava jejich činnosti. Právník a garant – analytik agendy státní správy soudů a státní správy znalecké činnosti v oddělení justice, migrace a financí Kanceláře veřejného ochránce práv. Ad hoc člen komise pro obhajobu disertačních prací v doktorském studijním programu Soudní inženýrství, Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně.

doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

lektor kurzů z oblasti trestního práva a kurzů pro znalce

Lektor je docentem na  Katedře trestního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno, má dlouholeté zkušenosti z působení u Policie České republiky na Krajském ředitelství policie Jihomoravského kraje. Publikuje články v odborných časopisech, např. Kriminalistika, Trestní právo, Trestněprávní revue, Státní zastupitelství. Je aktivním členem redakční rady časopisu Kriminalistika a šéfredaktorem Časopisu pro právní vědu a praxi. Pravidelně přednáší na zahraničních univerzitách. Zaměřuje se především na otázky dokazování v trestním řízení, respektive v řízení přípravném.

Mgr. Jakub Hanák, Ph.D.et Ph.D.

Odborný asistent Katedry práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity; pracovník znaleckého ústavu qdq services.

JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

lektor kurzů z oblasti pracovního práva

Lektor působí jako odborný asistent na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečeníspecializuje se na obor pracovního práva, včetně sociálního dialogu a práva kolektivního vyjednávání. Aktivně působí na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. 

Mgr. Ondřej Chmela

lektor kurzů o ochraně osobních údajů (GDPR)

Působí jako advokát v brněnské pobočce advokátní kanceláři Ambruz & Dark Deloitte Legal, kde se specializuje na oblast smluvní agendy, ICT, veřejných zakázek a další veřejnoprávní regulace, zejména v oblasti ochrany osobních údajů. Aktuálně se podílí na implementaci GDPR pro klienty z veřejného i privátního sektoru (obce, nemocnice, výrobní společnosti, e-shopy).

Ing. Zdeněk Chvátal, Ph.D.

lektor kurzu z oblasti správního práva

Dlouholetý pracovník ve státní správě, od roku 2002 se na Krajském úřadě Zlínského kraje zabýval problematikou pohřebnictví a úpravou Řádů veřejného pohřebiště, je znalcem z oboru služby, odvětví služby, se specializací na pohřebnictví. 

Mgr. Petr Jelínek

lektor kurzů z oblasti veřejných zakázek

Lektor má více jak desetileté zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek v soukromém (Erste Grantika Advisory, a.s.) i veřejném sektoru (Česká komora architektů, Masarykova univerzita). Byl koordinátorem zadávání veřejných zakázek v rámci projektu Středoevropského technologického institutu CEITEC, a to v rozsahu více než 5 mld. Kč. Od roku 2015 působí na Rektorátu Vysokého učení technického v Brně jako vedoucí odboru veřejných zakázek.

JUDr. Michael Kincl

lektor kurzů o veřejné podpoře

Lektor působí jako asistent předsedy senátu Nejvyššího soudu ČR a soudní znalec se specializací na veřejnou podporu.

Mgr. et Mgr. Ondřej Klabal

lektor kurzů pro překladatele a tlumočníky

Lektor Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vyučuje anglický jazyk , zaměřuje se na právnickou angličtinu.

JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

lektorka kurzů z oblasti správního práva

Lektorka působí na katedře správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Je členkou komise pro veřejné právo I – správní právo Legislativní rady vlády,  Výkladové komise pro vodní zákon při Ministerstvu zemědělství ČR a členkou rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Ve své praxi se dlouhodobě věnuje problematice správního práva, stavebního práva a vodního práva. Je dlouhodobou lektorkou akreditovaného vzdělávání úředníků územních samosprávných celků v oblasti správního řízení, stavebního řízení.

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

lektor kurzů z oblasti finančního práva

Lektor působí jako docent na Katedře obchodního práva na Masarykově univerzitě v Brně.  Je členem Rozkladové komise České národní banky, současně také jako rozhodce pro vnitrostátní a mezinárodní spory u Rozhodčího osudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Mgr. Jan Kozák

lektor kurzů o insolvenčním řízení

Lektor působil jako soudce Krajského soudu v Brně, po celou kariéru se zabývá problematikou úpadkového řízení. Působí rovněž jako lektor, především v oboru insolvenčího práva. Na toto téma vydal několik publikací, byl vedoucím autorského kolektivu - Komentáře k insolvenčnímu zákonu pro nakladatelství Wolters Kluwer. K jeho největším kauzám patří např. ZPS Zlín, FK Drnovice, Alstom, Pojišťovna Morava, Stavex Brno, Korfil, CE Wood, Magneton Kroměříž.

Mgr. Ján Kuklinca

lektor kurzů o ochraně osobních údajů (GDPR)

Lektor působí jako advokát ve společnosti Ambruz & Dark Deloitte Legal, kde je členem týmu odpovědného za oblast práva informačních a komunikačních technologii a práva ochrany osobních údajů. Má více než osmileté zkušenosti s obchodním právem, zejména s právními oblastmi technologického zaměření, jako jsou ochrana osobních údajů, právo duševního vlastnictví, právo informačních a komunikačních technologií. Aktuálně řídí tým právníků, kteří pracují na rozsáhlých projektech implementace GDPR zejména v privátním sektoru v oblastech průmyslu, bankovnictví, pojišťovnictví, médií aj. 

JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.

lektorka kurzů z oblasti mezinárodního práva

Lektorka působí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně jako odborná asistentka na katedře mezinárodního a evropského práva. Věnuje se  výukové a přednáškové činnosti v oblasti mezinárodního práva soukromého a mezinárodního práva obchodního.

doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

lektorka kurzů z oblasti obchodního práva

Lektorka působí jako docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, působí jako advokátka a partnerka v LEGALITÉ advokátní kanceláři, rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a rozhodce Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno.

JUDr. Stanislav Pazderka

lektor kurzů z oblasti exekucí

Lektor je soudní exekutor Exekutorského úřadu v Písku, působí jako externí vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

lektor kurzů o elektronických dokumentech

Lektor působí jako vedoucí Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno. Je zakladatelem stálého mezinárodního sympózia Cyberspace, založil a vede odborné časopisy Masaryk University Journal of Law and Technology a Revue pro právo a technologie. Je rozhodcem tribunálu pro doménová jména, zakládajícím členem European Academy of Law and ICT, členem Rady European Law Institute a členem řídících a odborných orgánů vědeckých časopisů a mezinárodních konferencí. 

JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.

lektor kurzů z oblasti správního práva

Lektor působí na Katedře správní vědy a správního práva na Masarykově univerzitě Brno,  je člen pracovní komise pro správní právo Legislativní rady vlády. Vede kurzy v oblasti akreditovaného vzdělávání úředníků územních samosprávných celků se specializací na správní právo. Je spoluautorem publikace Správní trestání z hledika praxe a judikatury. Publikuje v odborných časopisech, přednáší na konferencích v ČR i v zahraničí.

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

lektorka kurzů se zaměřením na právní problematiku v oblasti školství

Lektorka je absolventkou Filozofické fakulty Sankt - Petěrburské státní univerzity, Filozofické faktury Masarykovy univerzity a Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno. Má praktické zkušenosti jako pedagog, vedoucí pracovník školy a také pracovník školského úřadu. Svoji praxi nyní zúročuje jako lektor a poskytovatel poradenských služeb pro školy. Je současně autorkou odborných článků a publikací se zaměřením na právní problematiku v oblasti školství.

Mgr. Jan Provazník, Ph.D.

lektor kurzů z oblasti trestního práva

Lektor je asistent na Katedře trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Ing. Lenka Sábelová

lektorka kurzů z oblasti celního řízení a INTRASTU

Lektorka působila více jak 20 roků ve vedoucích pozicích u Celní správy České republiky, kde měla na starosti problematiku celního řízení při dovozu a vývozu zboží. V současnosti se věnuje poradenství v celní oblasti a v oblasti Intrastatu. Specializuje se především na celní řízení, původ zboží, legislativu EU v oblasti cel, daní při dovozu a vývozu, Extrastat a Intrastat.

doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

lektorka kurzů z oblasti správního práva

Lektorka působí jako vedoucí Katedry správní vědy a správního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Je akreditovaná lektorka pro vzdělávání úředníků Územně samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb., a odbornicí na obecnou část Zkoušek obecné způsobilosti.

JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.

lektorka kurzů z oblasti správního práva

Lektorka působí jako odborná asistentka na Katedře správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde se odborně zaměřuje na právo vysokých škol; předsedá legislativní komisi Akademického senátu Masarykovy univerzity. Pravidleně přednáší a publikuje v oblasti práva vysokých škol, je též řešitelkou několika obdobně zaměřených projektů. Spolupracuje s různými vysokými školami i orgány státní správy, podílela se na připomínkování dřívější verze novely zákona o vysokých školách a připravila některé legislativní návrhy vztahující se k zákonu o vysokých školách a ke školskému zákonu.

doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

lektor kurzů z oblasti obchodního práva

Docent na Katedře obchodního práva Právnické fakulty MU, autor řady publikací se zaměřením především na smluvní obchodní právo, asistent soudce Nejvyššího soudu České republiky.

PhDr. Eva Šrámková

lektorka kurzů pro překladatele a tlumočníky

Lektorka působí v Centru jazykového vzdělávání na Masarykově univerzitě.

Mgr. Bc. Štěpán Šťarha

lektor kurzů o registru smluv

Lektor je vedoucím advokátem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Absolvoval Právnickou fakultu a Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Zahraniční zkušenosti získal při studiu na John Marshall Law school v Chhicago, USA. Poslední dva roky se intenzivně věnuje otázkám souvisejícím s novým zákonem o registru smluv, kdy z právního pohledu řeší problematické výkladové otázky zákona, pomáhá klientům s nastavením procesů na dodržování tohoto zákona a vede školení na toto téma. Je současně spoluautorem soukromoprávní části metodiky vydané Ministerstvem vnitra a je též spoluautorem připravovaného komentáře k zákonu o registru smluv.

Mgr. Radek Visinger, Ph.D.

lektor kurzů pro soudní znalce

Ředitel odboru justičního dohledu Ministerstva spravedlnosti. Autor např. monografie Stížnost pro porušení zákona ve věcech trestních. Ad hoc člen komise pro obhajobu disertačních prací v doktorském studijním programu Soudní inženýrství, Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně.

Ing. Naděžda Vitulová

lektorka kurzů z oblasti katastru nemovitostí

Lektorka má dlouholeté praktické zkušenosti z Katastrálního pracoviště Brno - město, kde pracovala jako ředitelka.  V současné době působí jako lektorka a konzultantka v oboru katastru nemovitostí, a to zejména v oblasti porovnávání zápisů v evidenci nemovitostí, pozemkové knize a katastru nemovitostí. Věnuje se též publikační práci - podílela se např. na přípravě knihy Věcná břemena od A do Z.

    Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.