Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Jaké změny nás čekají v roce 2017?

V nadcházejícím roce nás čeká několik změn, které se dotknou různých právních oblastí. Mezi ty hlavní patří plánovaná novelizace Zákoníku práce Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Dočkat bychom se měli i úpravy Občanského zákoníku a Stavebního zákona a novinky nás neminou ani v oblasti insolvencí a oddlužení. Revoluce proběhne v oblasti ochrany osobních údajů, a to na základě evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Během roku 2016 proběhly také významnější úpravy v trestněprávní oblasti.

Na důležité legislativní změny reagují aktuální semináře pořádané Centrem dalšího vzdělávání PrF MU.

Podrobně si můžete o legislativních novinkách přečíst v následujícím článku, který citujeme z http://archiv.ihned.cz/c1-65569590-hlavni-pravni-novinky-v-roce-2017-zmeny-zakoniku-prace-i-insolvenci

Hlavní právní novinky v roce 2017: změny Zákoníku práce i insolvencí

  • Příští rok se ponese ve znamení změn v soukromém právu. Očekávaná je třeba velká novela zákoníku práce nebo občanského zákoníku.
  • Do života firem pak významně zasáhne novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.
  • Plně se také projeví novinky přijaté v posledních měsících tohoto roku.

Občanský zákoník

Senátem prošla před koncem roku technická novela občanského zákoníku z roku 2014, která přináší kromě technicistních změn také některé věcné. Praxe si vynutila, aby v případech, kdy se vyžaduje pro právní jednání forma veřejné listiny, stačila pouze plná moc s úředně ověřeným podpisem namísto notářského zápisu. Do zákoníku se také vrátí předkupní právo pro spoluvlastníky nemovitostí. Ze současných tří na pět let se prodlouží lhůta, během které soudy přezkoumávají svéprávnost. Zákon nově zavádí i veřejnou evidenci svěřenských fondů rejstříkovými soudy, aby nebyly fondy zneužívány k praní špinavých peněz nebo ukrývání majetku. Lidé nad 15 let si podle novely budou moci sjednat práci ještě předtím, než ukončí povinnou školní docházku. Změny se chystají také pro obchodní korporace. Dílčí novela zákona, kterou už podepsal prezident, zavedla možnost, aby kromě valné hromady volili členy dozorčí rady ve firmě zaměstnanci. V připomínkovém řízení je pak rozsáhlá novela z pera ministerstva spravedlnosti, která mimo jiné ruší funkci statutárního ředitele v monistickém systému řízení akciové společnosti. Návrh má také zjednodušit zakládání společností − ruší povinnost zřizovat u banky speciální účet pro splacení základního kapitálu, pokud jeho výše nepřesahuje 20 tisíc korun.

Revoluce v pracovním právu

Na léto 2017 se chystá velká novela zákoníku práce, která by měla více vycházet vstříc zaměstnavatelům, zároveň ale chránit zaměstnance. Zavádí například nový institut vrcholového řídícího zaměstnance. Do této kategorie budou spadat lidé, kteří jsou přímo podřízení řídícímu orgánu společnosti, a dále ti, kteří podléhají přímo tomuto zaměstnanci. Další podmínkou je dosažení smluvní mzdy alespoň ve výši 75 tisíc korun. Maximální týdenní pracovní doba takových zaměstnanců bude 48 hodin, budou si ji sami rozvrhovat a také nebudou mít nárok na příplatky. I běžní zaměstnanci si pak podle novely budou moci převádět dovolenou do dalšího období. Zjednodušuje se také doručování písemností. Poštu bude moci zaměstnavatel zvolit už jako druhou variantu, pokud se mu nepovede předat zaměstnanci například výpověď na pracovišti. Novinkou je úprava práce z domova, kdy zákon zavede pro zaměstnavatele mimo jiné povinnost proplácet zaměstnancům náklady, které jim v souvislosti s prací z domova vzniknou. 

V Poslanecké sněmovně je aktuálně ještě novela zákona o zaměstnanosti, která zpřísňuje kontrolu agenturního zaměstnávání. Zaměřuje se na nešvar, kdy si zaměstnanec sjedná u jednoho zaměstnavatele pracovní poměr napřímo a zároveň přes agenturu, čímž se obchází například přesčasy. To novela zakazuje a zaměstnavateli i agentuře za to hrozí pokuta ve výši až jednoho milionu korun.

Vstřícnější oddlužení

Zjednodušení práce insolvenčních soudů a přesunutí části jejich agendy na insolvenční správce prosazuje novela insolvenčního zákona, která prošla Poslaneckou sněmovnou. Zákon má nově více chránit adresáty šikanózních insolvenčních návrhů a ruší automatickou publicitu všech návrhů. Soudy budou nově moci podezřelý návrh před samotným zveřejněním v rejstříku předběžně posoudit a zneužívající návrh přímo odmítnout. Druhá novela insolvencí, která míří do Legislativní rady vlády, má zase umožnit dostupnější oddlužení i pro ty, kteří by na něj za současných podmínek nedosáhli. Nově chce oddlužení rozdělit do tří kategorií podle toho, kolik je dlužník schopný zaplatit. Podle prvního modelu stačí, pokud dlužník do tří let uhradí více než 50 procent pohledávek. Druhá varianta je stejná jako ta současná, tedy oddlužení skončí, zaplatí-li dlužník během pěti let 30 procent pohledávek. Třetí způsob prodlužuje proces na sedm let a umožní smazat dluhy, i pokud dlužník nezaplatí ani 30 procent pohledávek. Do nového procesu oddlužení bude moci vstoupit každý bez ohledu na výši dluhů pod podmínkou, že tím nebude sledovat nepoctivý záměr. Třeba že dluhy vznikly uzavřením půjčky, o které dlužník předem věděl, že ji nebude splácet.

Stavební řízení se zjednoduší

Do konce tohoto volebního období si dalo ministerstvo pro místní rozvoj za úkol provést Poslaneckou sněmovnou novelu stavebního zákona. Ta by měla omezit byrokratickou zátěž spojovanou se stavebním řízením. Vládní návrh slučuje do jednoho nyní oddělené uzemní řízení, stavební řízení a i posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), což podle ministerstva urychlí povolování staveb. Novela má také pomoci drobným stavitelům, umožní jim například na pozemku rodinného domu nebo domu určeného k rekreaci postavit bazén nebo skleník pouze na základě jejich umístění, a to bez následného povolování. Zástupci podnikatelů a firem nicméně novelu kritizují, podle nich kromě několika kosmetických změn výrazná zjednodušení nepřináší.

Posílená ochrana pro spotřebitele 

Od prosince je účinný nový zákon o spotřebitelském úvěru, jehož cílem je zejména zvýšená ochrana klientů úvěrových společností a bank. Zjednodušil se proces výběru úvěru, který je nově díky standardizovaným formulářům přehlednější. Spotřebiteli je také umožněno, aby měl vždy možnost předčasně úvěr splatit. V odůvodněných případech dokonce bez poplatků, v ostatních případech je poplatek regulovaný. Nově se budou muset ustanovením tohoto zákona, a tedy vyšší kontrolou řídit i půjčky do pěti tisíc korun. Poradcům a poskytovatelům spotřebitelských úvěrů pak zákon zavádí povinnost mít ukončeno alespoň středoškolské vzdělání s maturitou a splňovat zkoušky, kterými prokážou profesní způsobilost. Ti, kdo budou půjčovat, by také nově měli prověřit, že spotřebitel dokáže svůj závazek splatit. Na činnost poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, kteří v minulosti podléhali kontrole České obchodní inspekce, bude nově dohlížet Česká národní banka.

Přestupky v novém

Od července 2017 nastanou změny i v přestupkovém právu. Nový zákon sjednotí pod jednotný pojem "přestupek" vedle stávajících přestupků fyzických osob i jiné správní delikty fyzických osob, právnických osob a podnikajících fyzických osob. Zákon pak zavádí nové skutkové podstaty přestupků, mimo jiné například znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci. Pod tuto kritizovanou novinku se dá zařadit třeba urážka policisty nebo úředníka, za niž bude hrozit pokuta až 10 tisíc korun. Novela také až desetinásobně zvyšuje pokuty za některé přestupky. Třeba za zmaření, ztížení nebo ohrožení poskytnutí zdravotní služby vyšplhá pokuta až na 100 tisíc korun. Odpovědnosti se od července nezbaví ani organizátor, návodce nebo pomocník pachatele a změní se i promlčecí doba, pro méně závažné přestupky bude jeden rok, pro závažnější tři roky.

Rozšířená trestní odpovědnost firem

Z původních 84 přibližně na 200 rozšířila počet trestných činů, které mohou spáchat firmy, novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Ten nově stanoví, že společnosti budou moci být stíhány za všechny trestné činy kromě těch, jež budou výslovně vyloučeny. Doposud tomu bylo naopak. Společnosti budou moci být nově stíhány i pro pomluvu, což kritizovala Unie vydavatelů a Sdružení pro internetový rozvoj. Společně s širší možností kriminalizace chování společností novela přináší také možnost vyvinění, tedy stopku pro trestní stíhání, pokud firma prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možné spravedlivě požadovat, aby spáchání trestného činu zabránila. Podle právníků k vyvinění nebude stačit pouhý etický kodex nebo například jedno školení, šanci zbavit se odpovědnosti budou mít spíše firmy, které budou své zaměstnance pravidelně školit, zavedou vnitřní systém pro oznamování protiprávního jednání a budou mít další kontrolní mechanismy. 

Ochrana osobních údajů − GDPR

Rok 2017 bude pro tisíce firem znamenat analýzu bezpečnostních opatření, interních předpisů i faktického fungování společnosti. Důvodem je nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů známé pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation), které komplexně upravuje ochranu osobních údajů a nahradí současný zákon. Zcela nová úprava bude pro podnikatele znamenat především větší důraz na zabezpečení osobních údajů, například šifrováním, a více povinností. Nařízení se týká nejen internetových služeb a so­ciálních sítí, ale všech, kteří využívají takzvané cookies. Tedy údaje, jež internetové prohlížeče ukládají o činnosti uživatele. Právě tyto cookies budou nově považovány za osobní údaje, proto by weby měly hned při vstupu žádat o klientův souhlas. Nařízení také zvýší nároky na poskytování souhlasu klientů a nutnost revize současných smluvních vztahů. Komunikaci s jednotlivci budou muset firmy vést jednoduše, to znamená jednoduchými jazykovými prostředky a stručně. Pokud se společnosti nestihnou na změny platné od května 2018 připravit, hrozí jim pokuta až 20 milionů eur.

Další novinky

Legislativní změnou z posledních měsíců letošního roku je převedení povinnosti platit daň z nabytí nemovitosti na jejího nabyvatele. Podle staré úpravy takovou daň platil převodce nemovitosti, zatímco nabyvatel za její úhradu ručil, případně se strany mohly dohodnout, že daň zaplatí nabyvatel. S ohledem na to, že nově je poplatníkem daně jedině nabyvatel, odpadá i institut ručení za splacení této daně.

V připomínkovém řízení je novela exekučního řádu, která si klade za cíl posílit ochranu dlužníků a snížit náklady exekuce. K tomu by měl přispět nový systém jednoho exekutora, kdy v situaci, že je na člověka uvaleno více exekucí, budou všechny vedeny jedním exekutorem. Novela také ukládá věřitelům povinnost složit zálohu na náklady exekuce, což by mělo vést i k motivaci věřitelů, aby si začali ověřovat, zdali je dlužník schopen vůbec dluh splácet.

Od ledna platí nová regulace hazardu. Novela zákona povoluje například podnikání zahraničních sázkových on-line společností a obsahuje kritizovanou možnost blokovat webové stránky s nepovoleným hazardem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.