Víte, jak vést exekuci jako úřad či obec?

Vymáhání daní, sankcí za přestupky atd., ale i nepeněžitých plnění, jsou-li uloženy správním rozhodnutím – to vše se děje v rámci správní exekuce. Obdobně jako v soukromoprávních věcech i zde toto řízení slouží k vymožení povinnosti uložené (deklarované) v rozhodnutí, pokud nebyla splněna dobrovolně. Úprava správních exekucí, a zvláště daňových, má přitom řadu specifik cizích výkonu rozhodnutí podle o.s.ř. a exekučního řádu. Základ je obsažen v § 103 a násl. správního řádu (z. č. 500/2004 Sb.). Exekuci přitom může provádět buďto přímo správní orgán, který vydal rozhodnutí v prvním stupni (resp. není-li takový stanoven a jde-li o peněžitá plnění, pak obecný místně příslušný správce daně), anebo o její výkon mohou požádat soud či soudního exekutora. Správní orgán zde vždy zastupuje veřejný zájem, proto zásadně nařizuje exekuci z moci úřední, neplatí zde však 30denní lhůta určená pro ochranu před nečinností. Ovšem exekuce může být nařízena i na žádost osoby oprávněné z vykonatelného rozhodnutí. Vymáhání daňových pohledávek (splatných nedoplatků na dani) se již řídí speciálním režimem daňového řádu (z.č. 280/2009 Sb.). Chcete-li se dozvědět procesní specifika správní a speciálně daňové exekuce, rozdíly vymáhaných pohledávek a jejich režimů a řadu dalších informací od odborníků z praxe, zúčastněte se semináře „(Nejen) exekuční vymáhání pohledávek ve veřejné správě“.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.