Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Repetitorium pro již zkušené znalce, aneb co byste měli vědět i po mnoha letech praxe


Program

Aktualizace zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících - zákon č. 183/2017 Sb. – v Oddíle V. – Přestupky (§ 25a)
Správní trestání, prolínání se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Ustanovení § 127a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 110a zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů
Jak postupovat u posudku zadaného stranami, kdy je v posudku potřeba uvést prohlášení dle občanského soudního řádu, popř. trestního řádu? A jaké je správné znění těchto prohlášení?

Instrukce č. 8/2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. 11. 2017, č. j. MSP-26/2017-OJD-ORG/32, o správním řízení ve věcech znalců a tlumočníků a o některých dalších otázkách
Účinnost od 1. ledna 2018, zejména § 20 Řízení o přestupcích, část 9 – Prohlídky znaleckých deníků (§ 25- § 31), nový text znalecké doložky (příloha č. 3), elektronický znalecký deník

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
Souvislost s prohlídkami znaleckých deníků

GDPR – praktický průvodce úpravou obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů
Rozdílnost úpravy GDPR při znalecké činnosti pro orgány veřejné moci a při činnosti prováděné v souvislosti s právními úkony fyzických nebo právnických osob (§ 1 odst. 1 zákona o znalcích a tlumočnících) a při znalecké činnosti pro strany sporu.

Pozastavení oprávnění vykonávat znaleckou činnost
Důvody pro pozastavení oprávnění vykonávat znaleckou činnost (objektivní a subjektivní důvody).

Činnost znalce v oboru, odvětví a specializaci
Význam zapsání oboru, odvětví a specializace na činnost znalce včetně rozšíření či zúžení znaleckého oprávnění a výkon znalecké činnosti mimo obor, odvětví a specializaci.

Druhy znaleckých posudků
Rozlišení a definování druhů znaleckých posudků (posudek znalce FO, posudek znaleckého ústavu a revizní posudek) včetně odborného vyjádření. Konfrontace znalců.

Výkon znalecké činnosti řádně (§ 8 současného zákona) a výkon s odbornou péčí (terminologie navrhovaná v novém zákoně)
Dopad posunu výkonu znalecké činnosti z řádné na výkon s odbornou péčí na odpovědnost znalce. Zodpovězení otázky, zda je výkon s odbornou péčí novinkou v právní úpravě znalecké činnost?

Výběr z rozhodovací činnosti soudů a orgánů státní správy znalecké činnosti
Představení nových či stěžejních soudních a správních rozhodnutí, vztahujících se k výkonu znalecké činnosti

Informace o stavu projednávání a obsahu návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

Diskuse a dotazy
Diskusní prostor pro účastníky k dalším otázkám znalecké agendy.

Lektoři

Mgr. Kateřina Pivoňková, Ph.D.
advokátní kancelář JUDr. Valerie Vodičková & partneři s.r.o., v letech 1990 – 2018 vedoucí oddělení znalců a tlumočníků Krajského soudu v Praze, externí lektorka Institutu oceňování majetku při VŠE v Praze a Mendelovy univerzity v Brně

JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.
vyučující na Právnické a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Vyučuje např. předmět Právní postavení znalců a právní úprava jejich činnosti. Právník zabývající se agendou státní správy soudů a státní správy znalecké činnosti v odboru justice, migrace a financí Kanceláře veřejného ochránce práv. Ad hoc člen komise pro obhajobu disertačních prací v doktorském studijním programu Soudní inženýrství, Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně.

Poznámky

 • Cena obsahuje občerstvení, oběd formou rautu a studijní materiály
 • Úspěšní účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu
 • Parkování je možné zdarma v okolí budovy
 • MHD -  zastávka Rybkova (tramvaj č.3) nebo Nerudova (tramvaj č.12)

Cena

2 600,- Kč včetně DPH

Cenu za kurz je nutné uhradit bezhotovostním převodem nebo platební kartou nejpozději do termínu splatnosti podkladů k fakturaci, které budou účastníkům zaslány na zadanou emailovou adresu.
Cena pro zaměstnance MU, je-li plátcem MU: 1 300 Kč.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

  Odebírat náš Newsletter

  Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.