Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Otazníky nad novým znaleckým zákonem - vybrané otázky znalectví


Určeno

Na kurz není možné se přihlašovat.

Kurz je určen pro soudní znalce, soudce, policisty, státní zástupce, advokáty, úředníky správních orgánů. Kurz bude probíhat prezenčně.

Program

 • § 1 odst. 4 nového zákona – osobní výkon: Znalec vykonává znaleckou činnost osobně; to platí i v případě, že znaleckou činnost vykonává ve znalecké kanceláři.
 • § 25 nového zákona – ustanovení znalce: odst. 1) Orgán veřejné moci ustanoví, nebrání-li tomu okolnosti, znalce se sídlem nebo kontaktní adresou v obvodu krajského soudu, v němž má orgán veřejné moci sídlo nebo pracoviště. Orgán veřejné moci se znalcem předem projedná zadání znaleckého posudku a lhůtu pro podání znaleckého posudku. Tuto lhůtu lze na žádost znalce výjimečně v odůvodněných případech prodloužit; lhůtu lze prodloužit opakovaně z důvodů hodných zvláštního zřetele. Znalec je povinen na žádost orgánu veřejné moci provést předběžný odhad předpokládané výše znalečného, které si provedení úkonu vyžádá.
 • Odst. 2) Orgán veřejné moci ustanoví znalecký ústav nebo znaleckou kancelář především ke zpracování znaleckých posudků ve zvlášť obtížných případech vyžadujících zvláštního posouzení.
 • § 21 nového zákona – odpovědnost znalce a jak se jí zprostit: odst. 1) Znalec je povinen nahradit újmu, kterou způsobil v souvislosti s výkonem znalecké činnosti. odst. 2) Znalec se odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že újmě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat.
 • § 28 odst. 5 nového zákona – jak má být vypracován posudek: Znalecký posudek musí být kromě odůvodněných případů zpracován v souladu s obecně uznávanými postupy a standardy daného oboru a odvětví. V souladu s obecně uznávanými postupy a standardy obsahuje závěr posudku jednoznačné odpovědi na položené otázky; pokud podklady nebo metoda neumožňují znalci vyslovit jednoznačný závěr, uvede znalec skutečnosti snižující přesnost závěru.

Lektoři

JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.

Vyučující na Právnické a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Vyučuje např. předmět Právní postavení znalců a právní úprava jejich činnosti. Odborný garant konferencí pro znalce (Telč 2019, Brno 2020). Právní asistent veřejného ochránce práv a právník zabývající se agendou státní správy znalecké činnosti v Kanceláři veřejného ochránce práv. Ad hoc člen komise pro obhajobu disertačních prací v doktorském studijním programu Soudní inženýrství, Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně. Lektor znaleckého práva pro znalce, podnikové právníky, pracovníky zabývající se agendou státní správy znalecké činnosti.

Poznámky

Kurz se zabývá několika vybranými otázkami, které se vztahují k ustanovení znalce, k osobnímu výkonu znalecké činnosti (znalec, znalec ve znalecké kanceláří či ve znaleckém ústavu), odpovědností znalce a toho, jak má být vypracován posudek. Cílem kurzu je seznámit účastníky s novou právní úpravou a předchozí judikaturou a praxí, která se k vybraným otázkám vztahuje a umožňuje lepší pochopení daných ustanovené nového zákona.

Informace o kurzu

Kurz je plánový jako prezenční. V případě, že prezenční forma kurzu nebude možná, proběhne kurz on-line prostřednictvím MS Teams.
O formě konání kurzu budou přihlášení zájemci o kurz včas informováni.
Účastníci obdrží podklady k přednášce, Osvědčení o absolvování kurzu a drobné občerstvení.

Cena

1 800,- Kč včetně DPH

Cena pro zaměstnance MU, je-li plátcem MU: 1000 Kč. Bezhotovostní platby je nezbytné provést nejpozději 3 pracovní dny před konáním kurzu.

Storno podmínky

 1. Při zrušení kurzu ze strany Organizátora bude uhrazená cena Služby vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 2. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka nejpozději do 7 dnů (včetně) přede dnem konání Akce bude uhrazená cena za Službu vrácena Zákazníkovi v plné výši.
 3. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka méně než 7 dní před zahájením kurzu vzniká Univerzitě nárok na storno poplatek ve výši 50 % ceny Služby.
 4. Při zrušení účasti ze strany Zákazníka nebo Účastníka v den konání Akce nebo později vzniká Univerzitě nárok na plnou výši ceny za Službu.

Kontakt

Ing. Naděžda Švihelová,
Telefon: 549 49 5344
E-mail: Nadezda.Svihelova
(zavináč) law.muni.cz
PRÁVNICKÁ FAKULTA
Masarykova univerzita
Centrum dalšího vzdělávání
Veveří 70, Brno

Naše tipy

  Odebírat náš Newsletter

  Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.